Πιστοποίηση από ΕΕΤΤ

Ημερομηνία: 20-05-2022

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δια της παρούσης, σας βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΟΝΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ και τον διακριτικό τίτλο ONOMA TECH έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Παροχών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 22-055 για την παροχή δραστηριοτήτων Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπό καθεστώς ΓΕΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                    ΟΝΟΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΚΕ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ    ONOMA TECH

Α.Φ.Μ.                            800672494

Δ.Ο.Υ.                              ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ         Νομικό Πρόσωπο – Αλλο

2. ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ              ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40

ΠΟΛΗ                               ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ.                                    15124

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

B.0104         Υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο

Η κωδικοποίηση των υπηρεσιών είναι αυτή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Απόφαση ΕΕΤΤ 991/4/17-5-2021, ΦΕΚ 2265/Β/31-5-2021).

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση ONOMA TECH έχει τα εξής δικαιώματα σε περίπτωση αδειοδότησης έστω και μίας από τις κάτωθι υπηρεσίες:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
A0101, A0103, A0104, A0105, Α0106, Α0107, Β0112, Β0113Δικαίωμα να διαπραγματεύεται τη διασύνδεση του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
A0101, A0103, A0104, A0105, Α0106, Α0107, Β0106, Β0108, Β0111 Β0112, Β0113, Οποιαδήποτε υπηρεσία της Ομάδας Β02Δικαίωμα να του παρέχεται διασύνδεση και, κατά περίπτωση, να του παρέχεται πρόσβαση από άλλα πρόσωπα.
  Οποιαδήποτε υπηρεσία της Ομάδας Α01Δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στις αρμόδιες αρχές για εγκατάσταση ευκολιών σε, επί ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ, σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι.

Η Βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών Μηνάς Καρατζόγλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο